29 listopada 2019

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
W dniu 28 listopada 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Prezydium Rady Miejskiej podziękowali Panu Kamilowi Klonowskiemu za godne reprezentowanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie podczas indywidualnych wystaw. Jednocześnie złożono gratulacje za dotychczasową działalność artystyczną na tak szerokiej skali oraz złożono życzenia, aby zdobyte sukcesy przyczyniły się do dalszej pracy i były motywacją do podejmowania i pokonywania nowych wyzwań.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwały w sprawie:
1) rozpatrzenia projektów uchwał: przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”;
2) regulaminy ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie;
3) wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie;
4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Jabłonowo Pomorskie;
5) ustalenia, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów,
6) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
7) określenia wysokości podatku od nieruchomości;
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
9) aktualizacji regulaminu targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim;
10) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2033.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com