14 grudnia 2018

III SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
13 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się III Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: członek Zarządu Powiatu Brodnickiego Marek Buchalski, Radny Rady Powiatu Piotr Śliwowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Sesję rozpoczęto minutą ciszy, by uczcić ofiary stanu wojennego w 37. rocznicę jego wprowadzenia.
Następnie podczas sesji przedstawiono stanowisko Rady Miejskiej w sprawie podwyżki stawki VAT na leki weterynaryjne, a także stanowisko Rady Miejskiej w sprawie podwyżki cen energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kolejno przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim;
2) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim;
3) w sprawie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego;
4) w sprawie wyborów do rad sołeckich, sołtysów;
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 8 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
6) w sprawie warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
9) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 – 2035.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com