25 maja 2018

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
24 maja 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, Kierownik Referatu Organizacyjnego Mariola Szymczak, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2017 rok,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018,
4) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysławowi Górskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
UMiG fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com