24 lutego 2017

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
23 lutego w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w Sesji udział wzięli: Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Buchalski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Tematyka sesji obejmowała między innymi:
1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2016 rok.
2. Zapytania do złożonych sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej.
3. Informacja w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim,
2) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015 – 2025”,
3) zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów,
4) nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim,
5) nadania statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim,
6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych,
7) wydania opinii dla projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5,
8) zawarcia przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie porozumienia z Powiatem Brodnickim w sprawie realizacji wspólnej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady – na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II”,
9) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
11) określania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości, stanowiących mienie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
12) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu,
13) sprzedaży lokalu mieszkalnego,
14) sprzedaży nieruchomości (działka 195/1, obręb Buk Góralski),
15) sprzedaży nieruchomości (działka nr 278/8, obręb Lembarg),
16) sprzedaży nieruchomości (działka nr 621/6, obręb Jabłonowo),
17) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
18) zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic Gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
19) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017 – 2025.

Iga Czepkowska
Centrum Kultury i Sportu
(fot. własne)
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com